Lejebetingelser

Disse lejebetingelser finder anvendelse mellem VillaVilla A/S (herefter "VillaVilla") og lejer af en feriebolig. Det understreges, at VillaVilla agerer som formidler af ferieboligen for ferieboligens ejer, og bistår således alene med at stille ferieboligen til rådighed på vegne af ferieboligens ejer samt at administrere lejeaftalen.

1. Bestilling og betaling

1.1 Bestilling og aftale

Ved bestilling af en feriebolig på Villavilla.dk er bestillingen først bindende, når bookingen er bekræftet. Bookingbekræftelse fremsendes via e-mail.
Aftaler med VillaVilla indgås på dansk. Hvis du som lejer ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge på lejersiden eller sende forespørgsel herom per e-mail til mail@villavilla.com.

1.2 Betaling

Ved bestilling af ferieboligen opkræves altid som minimum en forudbetaling på 25 % af lejebeløbet. Det resterende beløb opkræves ca. 8 uger før lejeperiodens start. Ved bestilling senere end 8 uger før lejemålets påbegyndelse, forfalder det fulde beløb til betaling straks efter, at lejer har modtaget bookingbekræftelse.

Såfremt betalingsbetingelserne ovenfor ikke overholdes, er VillaVilla berettiget til at ophæve lejeaftalen. I tilfælde af, at VillaVilla ophæver aftalen, vil evt. indbetalt forudbetaling ikke blive tilbagebetalt til lejer.

Foruden betaling af selve lejen, opkræver VillaVilla betaling for bestilt rengøring af ferieboligen, ligesom VillaVilla opkræver et depositum senest ved ankomst til ferieboligen, se under pkt. 1.3 nedenfor. Lejer er udover betaling for leje af ferieboligen forpligtet til at betale for forbrug af henholdsvis el, vand og varme i lejeperioden. Er depositummet betalt kontant ved ankomsten til ferieboligen, sker betaling af forbrug ved lejeperiodens afslutning og dermed ved lejers afrejse. Afregning sker til VillaVilla. Se mere herom under pkt. 1.4 nedenfor.

På Villavilla.dk kan der betales med:
• MobilePay
• Dankort/Visa dankort
• Visa
• MasterCard
• Bankoverførsel

Feriehusudlejning er momsfritaget i Danmark. Priserne er dagspriser.

1.3 Depositum

Lejer skal senest ved ankomst til ferieboligen betale depositum, der er til sikkerhed for lejers betaling af evt. yderligere betaling, herunder for lejers forbrug, lejers evt. forvoldte skader på ferieboligen m.v. Størrelsen på depositum fremgår af ordrebekræftelsen. Det bemærkes, at der ved lejeperioder af mere end 13 dages varighed, vil blive opkrævet dobbelt depositum.

Depositum (samt evt. slutrengøring, jf. pkt. 2.3 nedenfor), kan betales på tre måder:
1. Kontant til husets servicekonsulent ved ankomst*.
2. Online inden ankomst via det lejer log-in, som fremgår af bookingbekræftelsen. Vær opmærksom på, at der kan være en behandlingstid på op til 3 uger, før end den endelige depositumsafregning er klar.
3. Via bankoverførsel. Også her kan der være en behandlingstid på op til 3 uger, før end den endelige depositumsafregning er klar.

Lejers forbrugsudgifter (udgifter til el, vand og varme), se pkt. 1.4 modregnes i det af lejer indbetalte depositum. Såfremt forbrugsudgifterne overstiger det af lejer indbetalte depositum, vil lejer blive opkrævet det overstigende beløb, når beløbet er endeligt opgjort.

*Ved udvalgte ferieboliger er det ikke muligt at betale kontant ved ankomsten. Det vil i så fald fremgå af ordrebekræftelsen, at depositum (samt evt. slutrengøring jf. pkt. 2.3 nedenfor) skal indbetales til VillaVilla forud for ankomsten.

1.4 Forbrug

Lejer betaler ud over lejen udgifter til lejers forbrug i lejeperioden, hvilket omfatter udgifter til el, vand og varme. VillaVilla er berettiget til i forbindelse med slutafregning efter endt lejeperiode udover det faktiske forbrug at kræve et tillægsgebyr for administration m.v. Enhedspriserne inkl. administrationsgebyr fremgår på lejerloginet. I tilfælde af eventuelle prisstigninger på de enkelte forbrugsudgifter, er VillaVilla berettiget til uden yderligere varsel at forhøje enhedspriserne tilsvarende.

Lejers forbrugsudgifter (udgifter til el, vand og varme) modregnes i det af lejer indbetalte depositum. Servicekonsulenten er berettiget til at foretage en sådan modregning, såfremt depositum er indbetalt kontant til husets servicekonsulent ved ankomst. Såfremt forbrugsudgifterne overstiger det af lejer indbetalte depositum, vil lejer blive opkrævet det overstigende beløb, når beløbet er endeligt opgjort.

Lejer hæfter for det fulde forbrug i hele lejeperioden.

Medmindre der er indgået særskilt aftale med VillaVilla om senere ankomst og/eller tidligere afrejse, vil målerne blive aflæst på tidspunktet for lejeperiodens begyndelse (typisk kl. 15.00) og igen ved lejekontraktens afslutning, og forbruget vil blive opkrævet herudfra.

Energiforbruget i spa- og poolhuse varierer meget i forhold til ferieboligens størrelse, indretning, vejrforhold, antal mennesker og den generelle brug. Lejer bør forvente et højere energiforbrug på spa- og poolhuse i forhold til traditionelle ferieboliger, idet det kræver mere energi at holde en swimmingpool/spa varm.

Lejer er altid velkommen til at kontakte VillaVilla telefonisk, såfremt lejer måtte ønske et uforpligtende skøn på forbruget på en konkret feriebolig.

2. Ankomst, afrejse og servicekonsulent

2.1 Ankomst og afrejse

Lejemålet starter kl. 15.00 på ankomstdagen.
Senest et døgn før lejemålets start skal lejer kontakte den lokale servicekonsulent, se. pkt. 2.2 nedenfor, via det af VillaVilla oplyste telefonnummer, således at der kan aftales nøgleoverdragelse m.v. mellem lejer og servicekonsulent.

Ved lejers ankomst til ferieboligen, vil en servicekonsulent, hvis muligt, byde lejer velkommen samt informere om ferieboligen og dens faciliteter. Ved samme lejlighed opkræves depositum og evt. betaling for rengøring i det omfang dette ikke måtte være blevet betalt forud for ankomst, ligesom lejer og servicekonsulenten i fællesskab skal aflæse forbrugsmålere og notere tallene, se også pkt. 1.4 ovenfor.

Ferieboligen skal efterlades senest kl.10.00 på afrejsedagen (og senest kl. 11.00, hvis afrejsedagen er en søndag), medmindre anden særskilt skriftlig aftale er indgået. Ved afrejse skal forbrugsmålere aflæses igen, og forbrugsomkostninger udregnes og betales.

2.2 Servicekonsulent

Hver feriebolig har en lokal servicekonsulent tilknyttet. Servicekonsulenten vil - i de tilfælde, hvor det er muligt - byde lejer velkommen ved ankomsten. Servicekonsulenten vejleder gerne om ferieboligens forskellige faciliteter og lokalområdet. Såfremt der skulle opstå tvivlsspørgsmål under opholdet, kontaktes også servicekonsulenten på det af VillaVilla oplyste telefonnummer.
Kontaktoplysningerne for servicekonsulenten fremgår af jeres lejerlogin.

2.3 Rengøring

VillaVilla anbefaler, at lejer bestiller slutrengøring af ferieboligen ved afrejse. Ferieboligerne er store, og det er meget tidskrævende at gøre dem grundigt rent. Prisen for rengøringen, der udføres af professionelle rengøringsassistenter, afhænger af ferieboligens størrelse og indretning. Prisen fremgår af de enkelte husbeskrivelser, og rengøringen betales kontant til servicekonsulenten ved ankomsten til ferieboligen.

Uanset om lejer vælger at bestille rengøring, skal følgende foretages inden afrejse:
• Oprydning af både ude- og indendørsarealer
• Opvask samt tømning af opvaskemaskine
• Rengøring af havegrillen
• Tømning af affaldsposer
• Bortskaffelse af tomme flasker m.m. i nærmeste genbrugscontainer
• Alt inventar skal sættes tilbage, som det var ved ankomst
• Evt. dyrehår og efterladenskaber skal fjernes
• Evt. cigaret-skodder skal fjernes

Såfremt ovenstående ikke er gjort ved afrejsen, er servicekonsulenten berettiget til at opkræve ekstra betaling for dette.

Vælger lejer selv at rengøre ferieboligen, skal lejer følge VillaVillas vedledning over, hvad der skal gøres. Det bemærkes, at der ikke er rengøringsartikler i ferieboligen, hvorfor lejer selv skal medbringe rengøringsartikler.

3. Ferieboligen

3.1 Personantal

Det fremgår af den enkelte husbeskrivelse, hvor mange personer der til enhver tid maksimalt på bebo ferieboligen (børn under 3 år, som benytter weekendseng og højstol tælles ikke med). Såfremt der befinder sig flere personer i ferieboligen eller på grunden end det tilladte personantal, er dette en misligholdelse af lejeaftalen fra lejers side, i hvilket tilfælde husejer, servicekonsulenten og/eller VillaVilla har ret til at bortvise de ekstra personer fra ferieboligen uden forudgående varsel.

Såfremt en sådan bortvisning ikke efterkommes, er VillaVilla berettiget til at ophæve lejeaftalen, som følge af væsentlig misligholdelse af aftalen. VillaVilla er i sådant tilfælde berettiget til uden yderligere varsel at bortvise samtlige personer inkl. lejer fra ferieboligen. Lejer er ikke berettiget til tilbagebetaling af leje for den periode, hvor lejer måtte være bortvist fra ferieboligen.

3.2 Internet og TV

Internet og TV er en ekstraydelse, som husejeren stiller til rådighed for lejer. Sommerhusområder kan være påvirket af mangelfuld dækning/signal. VillaVilla og/eller husejeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle udfordringer med dårligt signal, mangelfuld dækning eller hastighed. Det samme gælder for så vidt angår overbelastning af antenner, kabelproblemer og andre problemer hos leverandøren. Anvendelse af ydelsen skal ske efter gældende lovgivning, herunder f.eks. således at regler om ophavsret overholdes ved evt. kopiering af materiale fra internettet, ligesom der ikke må ske ulovlig streaming m.v.

3.3 Swimmingpool, spabad og sauna

I de fleste ferieboliger findes swimmingpool, spabad og sauna. Poolen er fyldt og opvarmet ved ankomst til ferieboligen og har som udgangspunkt en temperatur på mellem 26-29 grader.

For at sikre den optimale vandkvalitet føres der regelmæssig kontrol med ferieboligens swimmingpool. Lejer er derfor forpligtet til at give pool-teknikeren adgang til poolrummet. VillaVilla søger i videst muligt omfang at varsle lejer om poolteknikerens behov for adgang til ferieboligen. I nogle tilfælde kan poolen ikke benyttes i en kort periode efter kontrol. I sådanne tilfælde vil lejer blive informeret herom af pool-teknikeren.

Lejer er af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning fra VillaVilla, husejer eller husets servicekonsulent vedr. brug af swimmingpool, sauna og spabad. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpool, spabad og sauna. Børn må aldrig opholde sig i poolrummet uden opsyn af voksne.
Det er ikke tilladt at hælde vand på ferieboligens sauna.

3.4 Faciliteter

I langt de fleste ferieboliger er der mange tekniske installationer til rådighed, herunder f.eks. vaskemaskine, swimmingpool, spa, sauna, airhockey, parabol, fjernsyn og lignende. Da disse faciliteter står til rådighed for lejer uden særskilt betaling, kan hverken VillaVilla eller husejer gøres ansvarlige for midlertidige og uforudsete udfald, fejl og mangler ved installationerne. Såfremt lejer måtte opleve problemer med de tekniske installationer og faciliteter, skal servicekonsulenten kontaktes, hvorefter problemerne søges udbedret hurtigst muligt.

3.5 Hems

I flere af ferieboligerne er der indrettet hems med sovepladser. Disse sovepladser er sædvanligvis ikke velegnede til mindre børn, ældre eller gangbesværede, da adgangen til hems ofte er med en skrå stige. Brugen af hemsen er på lejers eget ansvar. Kontroller altid, at stigen til hemsen er korrekt monteret før brug.

3.6 Brænde til brændeovn

Brænde til pejs eller brændeovn er ikke inkluderet i lejebeløbet. Lokalt sælges ofte brænde i små portioner. Pejs eller brændeovn skal tømmes for aske inden afrejse.

3.7 Medbringes

Lejer skal medbringe følgende ved leje af ferieboligen: sengelinned (dvs. lagner, dynebetræk og hovedpudebetræk), hynder til havemøbler, viskestykker, karklude, håndklæder, toilet- og rengøringsartikler inkl. artikler til opvaskemaskinen og vaskemaskine. Til huse med spillekonsoller og andet elektronisk udstyr medbringes også egne film, spil, musik mv. Se VillaVillas forslag til huskeliste her.

3.8 Husdyr

I flere af ferieboligerne er det tilladt at medbringe op til to hunde eller katte, hvorimod det i andre ferieboliger ikke er tilladt at have dyr. Oplysning herom fremgår af den enkelte husbeskrivelse.

Hverken VillaVilla eller husejer kan garantere, at der ikke har opholdt sig husdyr i ferieboliger, hvor husdyr ikke er tilladt. VillaVilla og/eller huslejer fralægger sig derfor ethvert ansvar for eventuelle allergiske reaktioner, gener eller anden form for ubehag, som måtte kunne relatere sig til eventuelle tidligere husdyr i ferieboligerne.

Lejer bør altid tjekke de gældende regler for evt. karantæne ved indrejse med husdyr fra udlandet.

Såfremt lejer medbringer husdyr, er lejer forpligtet til at sørge for, at husdyrene er under kontrol, ikke er til gene for naboer eller andre og altid opholder sig på ferieboligens grund eller holdes i snor.

Det er ikke tilladt at efterlade husdyr alene i ferieboligen. Husdyr må ikke opholde sig i senge og møbler. Alle hår og efterladenskaber efter husdyr skal fjernes fra ferieboligen og fra udendørsarealer inden afrejse – også ved bestilling af slutrengøring.

I enkelte af VillaVillas ferieboliger er det på forespørgsel tilladt at medbringe flere end to husdyr. Dette omfatter obligatorisk bestilling af slutrengøring og kr. 250 i gebyr pr. ekstra husdyr.

3.9 Ikke-ryger-huse

Det er ikke tilladt at ryge i ferieboliger, der er klassificeret som ikke-ryger-huse. Ved rygning udendørs, skal cigaretskodder altid fjernes. Hverken VillaVilla eller husejer kan dog garantere, at der ikke tidligere er blevet røget i ferieboligen, hvorfor hverken VillaVilla eller husejer påtager sig noget ansvar i relation hertil.

Ved overtrædelse af ovenstående rygeforbud opkræves lejer et gebyr på minimum kr. 3.000,00, idet VillaVilla dog forbeholder sig retten til at kræve et højere beløb, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt, jf. i øvrigt pkt. 5.1 nedenfor.

3.10 Nyopførte huse

Lejer gøres særskilt opmærksom på, at græs, buske og lignende ikke altid nået at vokse op ved nyopførte ferieboliger, hvorfor haven og omgivelser omkring ferieboligen kan fremstå bar.

3.11 Demobilleder

Lejer gøres særligt opmærksom på, at der i nogle husbeskrivelser på www.luksushuse-villavilla-da.adtention.dev vises demobilleder, dvs. at billederne ikke er af den pågældende feriebolig men en tilsvarende. Lejer bør således altid være opmærksom på, at møblement og andet interiør kan være forskelligt fra det viste hus. Såfremt der er brugt demobilleder, vil dette dog i videst muligt omfang fremgå af den enkelte husbeskrivelse.

3.12 Telte, campingvogne mv.

Det er ikke tilladt at opstille telte, campingvogne eller tilsvarende på eller ved grunden ved ferieboligen.

3.13 Støj

Der kan også i feriehusområder forekomme støj fra byggeri, naboer, militær, trafik eller lignende, og hverken VillaVilla eller husejer kan gøres ansvarlig for sådanne støjgener.

VillaVilla gør opmærksom på, at følgende områder ligger i nærheden af militære øvelsesområder: Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø.

Se i øvrigt pkt. 3.16 nedenfor.

3.14 Vejafstand

Der kan være længere vejafstande end angivet i husbeskrivelsen, da alle afstande er i angivet i luftlinje. Der tages forbehold for varierende åbningstider og eventuel sæsonlukning hos lokale indkøbsmuligheder og spisesteder.

3.15 Parkering

Det er tilladt at parkere på ferieboligens parkeringsområde med det antal biler, der kan være på grunden, dog således at indkørslen til ejendommen er fri. Alle andre biler skal parkeres andetsteds, hvor de ikke er til gene eller ulempe for naboer eller den øvrige trafik. Der henvises til gældende parkeringsregler.

3.16 Hensyn

VillaVilla opfordrer til godt naboskab i ferieboligens område, således at der vises hensyn over for naboer og andre gæster i området. Lejer skal således - som det er sædvanligt - f.eks. sørge for, at der er ro kl. 22.00.

3.17 Håndtering af affald

Håndtering af affald, herunder affaldsortering, skal foretages iht. gældende vejledninger samt de sorteringsmuligheder, der findes i området. Ved overtrædelse af ovenstående opkræves lejer et gebyr på kr. 500.

3.18 El-biler

Det er kun tilladt at lade el-biler ved de huse, som tilbyder et stik til el-biler, og der må kun oplades én el-bil ad gangen. På VillaVillas hjemmeside er det muligt at søge efter et sommerhus, som har stik til el-bil.

Det er ikke tilladt at lade el-biler via sommerhusenes almindelige stikkontakter.

4. Fortrydelsesret, afbestilling og forsikring

4.1 Fortrydelsesret

Efter forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2 er der ikke fortrydelsesret på aftaler om indkvartering. Se dog VillaVillas regler om afbestilling/annullering nedenfor under pkt. 4.2 og 4.3 nedenfor.

4.2 Afbestilling/ændring

Lejer kan inden for syv dage fra bestillingstidspunktet frit ændre/afbestille sin bestilling, såfremt der er mere end 4 uger til planlagt ankomst.
Såfremt lejer ønsker at ændre/afbestille sin bestilling, og der er gået mere end 7 dage fra lejers booking, gælder følgende betingelser:

Der er mere end otte uger til planlagt ankomst:
• Ved afbestilling betaler lejer et afbestillingsgebyr på 25% af lejen
• Ved ændring betaler lejer et ændringsgebyr på kr. 1.000 (Ved bookinger foretaget før 14.7.2023 er ændringsgebyret kr. 500).

Der er mindre end otte uger til planlagt ankomst:
• Bestillingen kan ikke ændres/afbestilles medmindre der er tale om en forsikringssag (se mere under pkt. 4.3.1 nedenfor).

Herudover kan bestillinger med planlagt ankomst det efterfølgende kalenderår, frit ændres/afbestilles frem til den 31. oktober i det indeværende kalenderår, såfremt bestillingen er foretaget direkte via luksushuse-villavilla-da.adtention.dev eller ved direkte henvendelse til VillaVillas booktingteam via mail eller telefon.

Såfremt lejer ønsker at afbestille eller ændre sit ophold, skal dette meddeles skriftligt på mail@villavilla.com, hvorefter VillaVilla bekræfter afbestillingen/ændringen per e-mail.

4.3 Tryghedsgaranti

I lejeprisen er der inkluderet Tryghedsgaranti.

4.3.1 Afbestillingsforsikring

Tryghedsgarantien indeholder en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker, såfremt lejer bliver nødt til at annullere bookingen eller afbryde opholdet inden den planlagte afrejsedag som følge af bl.a.:
• Dødsfald i forsikredes nærmeste familie
• Akut opstået sygdom eller tilskadekomst i forsikredes nærmeste familie
• Skilsmisse
• Komplikationer i forbindelse med graviditet
• Uventet opsigelse af forsikrede
• Brand eller indbrud i forsikredes bolig
• Væsentlig skade i forsikredes egen virksomhed som følge af indbrud, brand, bedrageri, overenskomststridige arbejdsnedlæggelser mm.
• Påkrævet tilstedeværelse som vidne eller nævning

De fuldstændige forsikringsbetingelser kan ses og læses her og VillaVilla tager således forbehold for, at ovennævnte oplistning ikke er opdateret, og/eller at der er knyttet særlige vilkår til det enkelte punkt.

I tilfælde af, at lejer har brug for at benytte sig af forsikringen, kan skaden anmeldes online hos Gouda på www.gouda.dk/agent/luksushuse.

5. Skader og reklamation

5.1 Skader på det lejede

Lejer forpligtiger sig til at behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, og lejeren er overfor husejeren ansvarlig for de skader på ferieboligen og/eller boligens inventar, som opstår i lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede. Husets servicekonsulent laver efter hvert lejerskifte og inden næste lejemåls ikrafttræden en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på ferieboligen og/eller boligens inventar konstateres.

VillaVilla forbeholder sig retten til at kræve erstatning for de af lejer evt. påførte skader på ferieboligen, herunder f.eks. i tilfælde af, at lejers rygning i ikke-ryger huse, lejers medbringen af husdyr i huse, hvor dette ikke er tilladt; eller lejers uretmæssige anvendelse af husets swimmingpool, sauna og spabad medfører sådanne skader eller længerevarende rengøring/rensning af ferieboligen, at husejer og VillaVilla er afskåret fra at foretage udlejning af den pågældende feriebolig som følge heraf. I tryghedsgarantien, jf. pkt. 4.3 ovenfor, er tillige indeholdt en all-risk forsikring, der dækker de af forsikringen angivne dækningsberettigede skader på det lejede. Selvrisikoen, der afholdes af lejer er pt. kr. 1.000 per skade. Har du som lejer brug for at benytte dig af forsikringen, bedes du kontakte servicekonsulenten eller VillaVilla.

5.2 Personskade

Ophold i et af VillaVillas ferieboliger samt brug af alle husets faciliteter og legeredskaber, både indendørs og udendørs, sker på lejers eget ansvar, og hverken VillaVilla eller husejer kan ikke gøres ansvarlig for personskade i forbindelse med et ophold. Al færdsel på hems foregår på eget ansvar. Lejer bør altid kontrollere, at stige til hems, trampolin, gynge mv. er korrekt og sikkert monteret før brug.

5.3 Reklamation

Såfremt der konstateres mangler ved den lejede feriebolig, forpligter lejer sig til straks efter, at manglen er konstateret, at meddele dette til husets servicekonsulent, der inden for rimelig tid skal forsøge at søge manglen udbedret. I tilfælde af, at ferieboligen ikke er tilstrækkeligt rengjort ved lejers ankomst, forpligter lejer sig dog til at meddele dette til ferieboligens servicekonsulent inden for 24 timer efter ankomst. Først i det tilfælde, at manglen ikke kan udbedres indenfor rimelig tid, vil lejer være berettiget til at modtage kompensation fra VillaVilla og/eller husets ejer. Såfremt lejer ikke reklamerer over evt. mangler ved det lejede inden for rimelig tid efter konstatering af manglen, bortfalder lejers krav om kompensation.

Skriftlige reklamationer skal stiles til

VillaVilla
Livøvej 2A
8800 Viborg

eller mail@villavilla.com

6. Force majeure

I tilfælde af, at ferieboligen som følge af omstændigheder, der er uden for VillaVilla og/eller husejers kontrol, herunder f.eks. - men ikke begrænset til - oversvømmelse, brand, jordskælv, indgreb fra myndighedernes side, krig, terrortrusler eller terrorhandlinger, optøjer eller andre civile uroligheder, nationale nødstilstande, revolution, embargoer, handelskrige, epidemier, pandemier, grænselukning eller lukning af afgrænsede geografiske områder, frihedsindskrænkninger, strejker eller andre arbejdskonflikter, ikke kan stilles til rådighed for lejer, er VillaVilla og husejer berettiget til at ophæve lejeaftalen, uden at lejere kan gøre nogen misligholdelsesbeføjelser gældende i den anledning – herunder erstatning, forholdsmæssigt afslag eller naturalopfyldelse.

Hverken VillaVilla eller husejer kan i tilfælde af ophævelse som følge af force majeure blive pålagt at tilbagebetale allerede indbetalt leje. Lejer er således fortsat forpligtet til at betale den ved bestillingen aftalte leje, såfremt lejebetaling ikke allerede har fundet sted, når det konstateres, at udlejning umuliggøres som følge af force majeure. Hverken VillaVilla eller husejer kan på anden måde blive stillet til ansvar og/eller hæfte over for lejer.

Herudover kan hverken VillaVilla eller husejer gøres ansvarlig, såfremt ferieboligen og/eller grunden udsættes for insektangreb, skadedyr eller i tilfælde af tyveri.

7. Persondatabehandling

VillaVilla indhenter og behandler en række personoplysninger om lejer. VillaVillas persondatapolitik kan findes på VillaVillas hjemmeside www.luksushuse-villavilla-da.adtention.dev/om-os/persondatapolitik.

8. Øvrige

8.1 Grupperejsende

Det er ikke tilladt for ungdomsgrupper at leje feriebolig hos VillaVilla. En ungdomsgruppe defineres som en gruppe gæster, der hovedsageligt er under 25 år.

Såfremt ovenstående betingelse ikke overholdes, kan VillaVilla, husejer og/eller servicekonsulenten afvise gruppen ved ankomst eller under opholdet. Den af lejer indbetalte leje vil ikke blive tilbagebetalt.

9. Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret.

VillaVilla er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, der har oprettet et ankenævn der behandler reklamationer fra lejere, der ikke har kunnet finde en tilfredsstillende løsning med udlejningsbureauet. Læs mere på www.fbnet.dk.

Du kan som lejer også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du som lejer er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

www.luksushuse-villavilla-da.adtention.dev er e-mærket, og du kan som lejer derfor vælge at benytte dig af e-mærkets gratis sagsbehandling. Når du som lejer har handlet på en e-mærket webshop er du desuden omfattet af e-mærkets køberbeskyttelse. Læs mere på emærket.dk eller ring på tlf. 44858590.

10. Fejl

Alle oplysninger på VillaVillas hjemmeside og i VillaVillas øvrige materiale er formuleret og videregivet efter VillaVillas kendskab og så korrekt som muligt. Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v.

Version 1.0 senest opdateret d. 15.8.2022